[Học La bàn] Kinh nghiệm thực tế sử dụng vòng Hậu thiên bát quái

Kinh nghiệm thực tế sử dụng vòng Hậu thiên bát quái
(1) Tiêu thuỷ
Nghĩa là thuỷ đến tại Tiên thiên, thuỷ đi tại Hậu thiên, gọi là “Tiên thiên phá Hậu thiên”. Hay nói dễ hiểu hơn, là nước đến cung nào Tiên thiên, mà ra cung đó Hậu thiên là phạm, cụ thể:
Nước Càn (Nam) chảy đi tại Cấn (Tây Bắc),
nước Khôn (Bắc) chảy đi tại Tốn (Tây Nam),
nước Ly (Đông) chảy đi tại Càn (Nam),
nước Khảm (Tây) chảy đi tại Khôn (Bắc),
nước Đoài (Đông Nam) chảy đi tại Khảm (Tây),
nước Chấn (Đông Bắc) chảy đi tại Ly (Đông),
nước Tốn (Tây Nam) chảy đi tại Đoài (Đông Nam),
nước Cấn (Tây Bắc) chảy đi tại Chấn (Đông Bắc).

(2) Vong thuỷ
Nghĩa là thuỷ đến tại Hậu thiên, thuỷ đi tại Tiên thiên, gọi là “Hậu thiên phá Tiên thiên”. Hay nói dễ hiểu hơn, là nước đến cung nào Hậu thiên, mà ra cung đó Tiên thiên là phạm, cụ thể:
Nước Càn (Tây Bắc) chảy đi tại Ly (Nam),
nước Khôn (Tây Nam) chảy đi tại Khảm (Bắc),
nước Ly (Nam) chảy đi tại Chấn (Đông),
nước Khảm (Bắc) chảy đi tại Đoài (Tây),
nước Đoài (Tây) chảy đi tại Tốn (Đông Nam),
nước Chấn (Đông) chảy đi tại Cấn (Đông Bắc),
nước Tốn (Đông Nam) chảy đi tại Khôn (Tây Nam),
nước Cấn (Đông Bắc) chảy đi tại Càn (Tây Bắc).
Phàm là Tiên thiên chảy phá Hậu thiên đều gọi là “tiêu”, Hậu thiên chảy phá Tiên thiên gọi là “vong”, nếu phương vị Tiên Hậu thiên chảy phá lẫn nhau gọi là nước “tiêu vong bại tuyệt”. Nếu gặp nước tiêu vong lại kiêm long huyệt không tốt, nhân khẩu và tiền tài gia chủ đều bại.

laban6a

(1768)

Trả lời