[Học la bàn] Vòng Cửu tinh phiên quái

Cửu tinh phiên quái là một vòng trình độ cao mà các chuyên gia phong thủy thường dùng. Đa số các thầy phong thủy trước kia đều nắm vững phương pháp này. Dù là trường phái Tam hợp hay Tam nguyên đều cho rằng tỷ lệ nghiệm chứng của vòng này rất cao. Phương pháp ứng dụng là lấy hình thế làm thể, lý khí làm dụng; nguyên lý khoa học dựa vào Tiên thiên bát quái, Hậu thiên bát quái và Hà Đồ Lạc Thư, kết hợp với nguyên lý nạp Giáp, là một cách sử dụng quán thông cấp độ cao của cả hình thế và lý khí. Hay dùng để xác định cát hung của đỉnh núi bên ngoài công trình kiến trúc cũng như cát hung của nước đến nước đi, xác định ảnh hưởng cụ thể từ núi cũng như nước đối với con người. Ban đầu vòng này chỉ dùng cho âm trạch, sau dần dần cũng áp dụng cho dương trạch. Trong ứng dụng thực tế, dù âm trạch hay dương trạch đều có thể ứng dụng với kết quả khá lý tưởng.

Cửu tinh là: thứ nhất Tham Lang Mộc tinh, thứ hai Cự Môn Thổ tinh, thứ ba Lộc Tồn Thổ tinh, thứ tư Văn Khúc Thủy tinh, thứ năm Liêm Trinh Hỏa tinh, thứ sáu Vũ Khúc Kim tinh, thứ bảy Phá Quân Kim tinh, thứ tám Tả Phụ tinh, thứ chín Hữu Bật tinh. Tên của chín sao này được người xưa ví với chín sao trên trời, tức là bảy sao Bắc Đẩu và Thái âm, Thái dương tổng cộng là chín sao. Trong đó Tham, Cự, Vũ, Phụ là bốn sao cát; Lộc, Văn, Liêm, Phá là bốn sao hung.

Khi cầm la bàn, sẽ nhìn thấy tên của cửu tinh Tham, Cự, Lộc, Văn, Liêm, Vũ, Phá, Phụ. Mỗi chữ trong tên của cửu tinh đều tương ứng với 24 sơn, như Khôn đối ứng Phụ, Thân đối ứng Phá,… Ý nghĩa của những chữ đối ứng này là gì? Có tác dụng như thế nào? Đây chính là học thuyết chủ yếu “Địa mẫu cửu tinh phiên quái” mà chúng ta cần nghiên cứu. Địa mẫu cửu tinh phiên quái lấy quẻ Khôn làm đầu, dựa vào thứ tự Tham, Cự, Lộc, Văn, Liêm, Vũ, Phá. Các quẻ còn lại đều phiên quái giống như hình thức của quẻ Khôn.

Phương pháp Cửu tinh phiên quái
Phương pháp Địa mẫu phiên quái, lấy quẻ Khôn làm mẫu, là Phục vị, Phục có nghĩa là bất động, số của nó là 8, cho nên, lấy “8” thay thế, quẻ Khôn biến hào trên là quẻ Cấn, Cấn là số 1 sao Tham Lang. Tiếp theo biến hào giữa của quẻ Cấn, biến ra quẻ Tốn, quẻ Tốn sẽ là số 2 sao Cự Môn. Tiếp theo tiếp tục biến hào dưới của quẻ Tốn, sẽ thành quẻ Càn, quẻ Càn chính là số 3 sao Lộc Tồn. Biến tiếp hào giữa của quẻ Càn thành quẻ Ly, quẻ Ly chính là số 4 sao Văn Khúc. Tiếp đó biến hào trên của quẻ Ly, thành quẻ Chấn, quẻ Chấn chính là số 5 sao Liêm Trinh. Biến tiếp hào giữa của Chấn thành quẻ Đoài, quẻ Đoài chính là số 6 sao Vũ Khúc. Tiếp tục biến hào dưới sao Vũ Khúc quẻ Đoài thành quẻ Khảm, Khảm chính là số 7 Phá Quân. Cửu tinh phiên quái chưởng được bắt nguồn từ đây. Đến đây, quẻ Địa mẫu cung Khôn đã hoàn thành một quy trình hoàn chỉnh.

vong6

(1788)

Trả lời